อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ

 

 
   
   
นายวิเชียร พันชน
เกษตรอำเภอวังสามหมอ
โทร. 0

   
งานระบบส่งเสริม
งานระบบส่งเสริมฯ
การเงิน - พัสดุ
 
 
นายพีระชัย สิงห์ธวัช
เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
รับผิดชอบ งานอารักขาพืช
รับผิดชอบตำบลคำโคกสูง

โทร. 095-6468289
นายเฉลิมพน ทวีผล
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
รับผิดชอบตำบล ผาสุก

โทร. 081-5749993
นางสาวปภัทรสิริ นาคา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงาน การเงิน พัสดุ

โทร. 096-2232451
 
 
นางสาวศิริวัฒนา สุวรรณราช
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบงานอารักขาพืช
ตำบลหนองหญ้าไซ,หนองกุงทับม้า

โทร. 095-1426663
นายพัฒนพงษ์ ว่องเพ็ชชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ตำบลบะยาว

โทร. 085-8531767
น.ส.สวนีย์ หารัญดา
เจ้าพนักงานธุรการ
รับผิดชอบงาน คอมพิวเตอร์ ข้อมูล เว็บไชต์
ตามระบบงานส่งเสริมการเกษตร
โทร. 093-1107938


 

 
 
นางสาวจารุพร เจริญแสงชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
รับผิดชอบงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ตำบวังสามหมอ,หนองกุงทับม้า

โทร. 0621955294
 
นายชาญณรงค์ แสบงบาน
เจ้าหน้าที่โครงการฯ

โทร. 098-1949617