ทำเนียบเกษตรอำเภอวังสามหมอ
1
นายประจักษ์ ราชจันทึก
- ก.ย. 2522
2
นายจรี หิรัญศรี
ต.ค. 2522 - ต.ค. 2523
3
นายธง บัณฑุโอภาสวงค์ (รักษาการเกษตรอำเภอ)
ต.ค. 2524 - ธ.ค. 2529
4
นายชัยศรี ทิพม่อม
ม.ค. 2530 - พ.ย. 2538
5
นายยุทธพงษ์ ประวัติ
ธ.ค.2538 - เม.ย. 2541
6
นายประจักษ์ ราชจันทึก
พ.ค. 2541 - เม.ย. 2543
7
นายรุ่งโรจน์ คำทะเนตร (รักษาการเกษตรอำเภอ)
พ.ค. 2541 - เม.ย. 2543
8
นายชนะ ไชยฮ้อย
เม.ย. 2543 - พ.ค. 2547
9
นางสาวบังอร รินทราช
พ.ค. 2547 - ก.ย. 2553
10
นายสงกรานต์ สร้อยคำ (รักษาการเกษตรอำเภอ)
พ.ย. 2553 - ธ.ค. 2553
11
นายสำลี พลขันธ์
ธ.ค. 2553 - ปัจจุบัน