นายประถา ลุนาวงษ์และนายสงกรานต์ อัคฮาค เกษตรกรดีเด่นสาขาด้านไม้ผล ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ ๓ มอบใบประกาศโดย
ท่านนายอำเภอวังสามหมอ นายคนึง มีพรหม