สำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ
Wangsammor District Agricultural Extension office
อำภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
Wangsammor Udonthani 
เรียนเชิญเกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/2564


พืช เศรษฐกิจ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา


เมืองผักหวาน อุทยานวังใหญ่ น้ำใสไหลหเมืองผักหวาน อุทยานวังใหญ่ น้ำใสไหลหลาก มากด้วยปูปลา ประเพณีล้ลาก มากด้วยปูป
เมืองผักหวาน อุทยานวังใหญ่ น้ำใสไหลหลาก มากด้วยปูปลา ประเพณีล้ำค่า ภูผาป่าสมบูรณ์
ลา ประเพณีล้ำค่า ภูผาป่าสมบูรณ์
นายเอนก รัตน์รองใต้
เกษตรจังหวัดอุดรธานี
ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

นายดำรงศักดิ์ ทรงอาจ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน
เกษตรอำเภอวังสามหมอนายวิมล สุระเสน
นายอำเภอวังสามหมอ

ข้อมูลทั่วไปแนวทางพัฒนาตำบล ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

ตำบลวังสามหมอ
นางสาวจารุพร เจริญแสงชัย
ตำบลหนองกุงทับม้า
นายพีระชัย สิงห์ธวัช
ตำบลหนองหญ้าไซ
นางสาวศิริวัฒนา สุวรรณราช
ตำบลผาสุก

นายเฉลิมพน ทวีผล
ตำบลคำโคกสูง
นายพีระชัย สิงห์ธวัช
ตำบลบะยาว
นายพัฒนพงษ์ ว่องเพ็ชชัย


 

 


เทคนิคการปลูกพืช


การปลูกข้าว
การปลูกยางพารา
การปลูกมะขามเปรี้ยวฝักใหญ่
การปลูกมะม่วง
การปลูกพริก
การปลูกอ้อย
การปลูกข้าวโพด
การปลูกกล้วย
การปลูกมะละกอ

 

เว็บไชด์ สำนักงานเกษตรอำเภอ จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองอุดรธานี
สำนักงานเกษตรอำเภอกุดจับ
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองวัวซอ
สำนักงานเกษตรอำเภอกุมภวาปี
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนสะอาด
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองหาน
สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งฝน
สำนักงานเกษตรอำเภอไชยวาน
สำนักงานเกษตรอำเภอศรีธาตุ
สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านดุง
สำนักงานเกษตรอำภอบ้านผือ
สำนักงานเกษตรอำเภอน้ำโสม
สำนักงานเกษตรอำเภอเพ็ญ
สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอม
สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแสง
สำนักงานเกษตรอำเภอนายูง

สำนักงานเกษตรอำเภอกู่แก้ว
สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลย์รักษ์
สำนักงานเกษตรอำเภอประจักษ์ศิลปาคม


ปฏิทินการปฏิบัติงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตร(Aes)  
 
 
 
 
   
   
   
   
   
ที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ๖๙ หมู่ ๕ ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี ๔๑๒๘๐
พิกัดที่ตั้งสำนักงานเกษตรอำเภอวังสามหมอ 48Q X :332768 Y:1874674
ผู้พัฒนาเว็บไซด์ นางสาวสวนีย์ หารัญดา เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ควบคุมการพัฒนาเว็บไซด์ นายสำลี พลขันธ์ เกษตรอำเภอวังสามหมอ โทร.042-387553